.

 

 

مجموعه مهندسي برق1251

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه آزاد

(تومان)

 

رياضي مهندسي

چهارشنبه

60

480000

 

پنج‌شنبه

 

 

جمعه

 

 

معادلات

چهارشنبه

30

240000

 

پنج‌شنبه

 

 

جمعه

 

 

آمار و احتمال مهندسی

چهارشنبه

30

240000

 

 

 

 

زبان عمومی- تخصصی

پنجشنبه

35(عمومی )

280000

 

35 (تخصصی)

280000

 

مدار الكتريكي (1 و 2)

پنج‌شنبه

70

560000

 

جمعه

 

 

الكترونيك 2و1

پنج‌شنبه

60

480000

 

جمعه

 

 

کنترل خطی

جمعه

60

48000

 

تجزيه و تحليل سيستم

پنج‌شنبه

70

560000

 

جمعه

70

 

تحلیل سیستم های انرژی

ماشین های الکتریکی 1و2

جمعه

80

640000

 

الکترومغناطیس

چهارشنبه

60

480000

 

سیستم های دیجیتال

پنجشنبه

30

240000