-5مهندسي كامپيوتر 1277 -

 

عنوان درس

روز

ساعت

شهریه آزاد

(تومان)

مدار منطقی و معماری کامپیوتر

پنج‌شنبه

80

640000

 

ساختمان داده و طراحی الگوریتم

پنج‌شنبه

90

720000

 

جمعه

 

ساختمان داده

چهارشنبه

50

400000

 

طراحی الگوریتم

حمعه

40

320000

 

ریاضیات گسسته

چهار شنبه

52

416000

 

آمار و احتمال مهندسی

چهارشنبه

40

320000

 

 

 

کامپایلر

جمعه

42

336000

 

سیگنال ها و سیستم ها

پنج‌شنبه

70

560000

 

جمعه

 

نظریه زبان ها و ماشین ها

جمعه

48

384000

 

هوش مصنوعی

 

48

384000

 

پنحشنبه

 

پایگاه داده ها

حمعه

40

320000

 

سیستم عامل

چهارشنبه

50

400000

 

ریاضی عمومی 2 و 1

چهارشنبه

70

490000

 

 

 

معادلات دیفرانسیل

 

30

240000

 

چهارشنبه

 

زبان عمومی- تخصصی

پنحشنبه

35 (پایه)

280000

 

35 (پیشرفته)

280000

 

مدارهای الکتریکی

جمعه

52

416000