3-مجموعه مهندسي مكانيك 1267 -

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه

 

به تومان

رياضي مهندسي

چهارشنبه

60

480000

پنج شنبه

 

جمعه

 

معادلات دیفرانسیل

چهارشنبه

30

240000

پنج شنبه

 

جمعه

 

ریاضی عمومی 1 و 2

چهارشنبه

70

490000

یکشنبه

 

زبان عمومی- تخصصی

پنجشنبه

35 (پایه)

280000

35 (پیشرفته)

280000

مقاومت مصالح

پنجشنبه

40

320000

استاتیک

پنجشنبه

32

256000

طراحی اجزا

پنجشنبه

48

380000

مکانیک سیالات

جمعه

60

480000

ترمودینامیک

جمعه

50

400000

انتقال حرارت

جمعه

50

400000

ارتعاشات

چهارشنبه

30

320000

دینامیک و کنترل

جمعه

60

480000

دینامیک ماشین

پنحشنبه

30

320000