تنظیمات قالب

 

کروه فنی مهندسی

3001-مهندسی برق -افزارها -میکرو ونانوالکترونیک

نام درس

كد درس

تعدادواحد

نام منابع درسي (فارسي يا انگليس)

نام مولف/ مترجم

نام ناشر /

شابک

ملاحظات

شهریه

آزاد

به تومان

تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نيم

رسانا

 

1319202

 

3

Silicon VLSI Technologh

  1. Fundamentals، Practice and Modeling

James D.Plummer،

Michael D.Deal، Peter

B.Griffin

Prentice Hall

 

فصل 2و3به جز صفحه 111 تا صفحه 148

فصل 4 (به جز صفحه 180 تا صفحه 196

فصل5(به جز صفحه 241 تا صفحه 281

فصل6 (به جز صفحه 298 تا صفحه 312

فصل 7(به جز صفحه 365 تا صفحه 403

فصل8(به جز صفحه 469 تا صفحه 500

فصل9(به جز صفحه 572 تا صفحه 603

فصل 10(به جز صفحه 650 تا صفحه 676  مطالعه شود.

 

 

480000

افزاره هاي نيم رسانا

1319201

 

3

Semiconductor Devices: Physics and Technology

S. M. Sze،

S. M. Lee

ISBN: 978-0470-

537947-/John Wiley

and Sons، /2012

فصول 3 تا پايان 10 مطالعه شود.

480000

(CMOS) مدارهاي مجتمع خطي

1319203

3

Design of Analog CMOS Integrated

Circuits

Behzad Razavi

Mc-Graw Hill، 2001\

ISBN:

0-7-238032-2

فصول 1 تا پايان 10 مطالعه شود

480000

 

 

 

مهندسي برق مدارهاي مجتمع الكترونيك -3002

 

 

 

نام درس

كد درس

تعدادواحد

نام منابع درسي (فارسي يا انگليس)

نام مولف/ مترجم

نام ناشر /

شابک

ملاحظات

شهریه آزاد

به تومان

تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نيم

رسانا

 

1319202

 

3

Silicon VLSI Technologh

Fundamentals، Practice and Modeling

James D.Plummer،

Michael D.Deal، Peter

B.Griffin

Prentice Hall

 

فصل 2و3به جز صفحه 111 تا صفحه 148

فصل 4 (به جز صفحه 180 تا صفحه 196

فصل5(به جز صفحه 241 تا صفحه 281

فصل6 (به جز صفحه 298 تا صفحه 312

فصل 7(به جز صفحه 365 تا صفحه 403

فصل8(به جز صفحه 469 تا صفحه 500

فصل9(به جز صفحه 572 تا صفحه 603

فصل 10(به جز صفحه 650 تا صفحه 676  مطالعه شود.

 

 

480000  

(VLSI) مدارهاي مجتمع خيلي فشرده

1319183

3

مدارهاي مجتمع ديجيتال

جان ام رابي - چاندرا كازان

بوريوژنيكلويچ/ داريوش شيري -

ولي الله نجفي

نص/ويراست دوم 1393

9789644101304

فصول 1 تا پايان 7 (به جز بخش هاي مربوط به

مطالعه شود. (spice

                480000

(CMOS) مدارهاي مجتمع خطي

1319203

3

Design of Analog CMOS Integrated

Circuits

Behzad Razavi

Mc-Graw Hill، 2001\

ISBN:

0-7-238032-2

فصول 1 تا پايان 10 مطالعه شود

                480000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
library_books چارفایل2
schedule
visibility 1159559
library_books چارفایل2
schedule
visibility 1159559

 -5مهندسي كامپيوتر 1277 -

 

عنوان درس

روز

ساعت

شهریه آزاد

(تومان)

مدار منطقی و معماری کامپیوتر

پنج‌شنبه

80

640000

 

ساختمان داده و طراحی الگوریتم

پنج‌شنبه

90

720000

 

جمعه

 

ساختمان داده

چهارشنبه

50

400000

 

طراحی الگوریتم

حمعه

40

320000

 

ریاضیات گسسته

چهار شنبه

52

416000

 

آمار و احتمال مهندسی

چهارشنبه

40

320000

 

 

 

کامپایلر

جمعه

42

336000

 

سیگنال ها و سیستم ها

پنج‌شنبه

70

560000

 

جمعه

 

نظریه زبان ها و ماشین ها

جمعه

48

384000

 

هوش مصنوعی

 

48

384000

 

پنحشنبه

 

پایگاه داده ها

حمعه

40

320000

 

سیستم عامل

چهارشنبه

50

400000

 

ریاضی عمومی 2 و 1

چهارشنبه

70

490000

 

 

 

معادلات دیفرانسیل

 

30

240000

 

چهارشنبه

 

زبان عمومی- تخصصی

پنحشنبه

35 (پایه)

280000

 

35 (پیشرفته)

280000

 

مدارهای الکتریکی

جمعه

52

416000

 

       

 

contacts امینی
library_books چارفایل2
schedule
visibility 704

4مجموعه مهندسي شيمي 1257

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه آزاد

 

(تومان)

انتقال جرم و عملیات واحد 1و2

پنج‌شنبه

80

640000

ریاضیات و کاربردها

چهارشنبه

60

420000

انتقال حرارت 1و2

جمعه

50

400000

ترمودینامیک 1و2

جمعه

50

400000

سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

پنج‌شنبه

40

320000

مکانیک سیالات

جمعه

50

400000

زبان عمومی- تخصصی

پنجشنبه

35 (پایه)

280000

35 (پیشرفته)

2800000

 

contacts امینی
library_books چارفایل2
schedule
visibility 718

3-مجموعه مهندسي مكانيك 1267 -

 

عنوان درس

روز

تعداد ساعت

شهریه

 

به تومان

رياضي مهندسي

چهارشنبه

60

480000

پنج شنبه

 

جمعه

 

معادلات دیفرانسیل

چهارشنبه

30

240000

پنج شنبه

 

جمعه

 

ریاضی عمومی 1 و 2

چهارشنبه

70

490000

یکشنبه

 

زبان عمومی- تخصصی

پنجشنبه

35 (پایه)

280000

35 (پیشرفته)

280000

مقاومت مصالح

پنجشنبه

40

320000

استاتیک

پنجشنبه

32

256000

طراحی اجزا

پنجشنبه

48

380000

مکانیک سیالات

جمعه

60

480000

ترمودینامیک

جمعه

50

400000

انتقال حرارت

جمعه

50

400000

ارتعاشات

چهارشنبه

30

320000

دینامیک و کنترل

جمعه

60

480000

دینامیک ماشین

پنحشنبه

30

320000

 

contacts امینی
library_books چارفایل2
schedule
visibility 727

 

 

 

مشتریان ما