0

تنظیمات قالب

100تست ژنتیک با پاسخ

7,000 تومان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز: 0.00 (0 رای)
کد محصول
jh6585
بازدید
20132
سال تولید
1398
حجم فایل
6/. مگابایت
اضافه به سبد خرید
100تست ژنتیک با پاسخ

توضیحات

-1 کداميک از جملات زير درست است؟

الف- در زيگوتن بين همولوگهای هر جفت از کروموزومها

عمل سيناپس می گيرد.

ب- در ديپلوتن بين همولوگهای هر جفت از کروموزومها

عمل سيناپس می گيرد.

ج- در زيگوتن بين کروموزومهای غير همولوگ عمل

سيناپس صورت می گيرد.

د- در ديپلوتن بين کروموزومهای غير همولوگ عمل

سيناپس صورت می گيرد.

در ژنتيک کدام است؟ x و n -2 تعريف

و هر دويکی می باشند. n - الف

تعداد کروموزوم های جنسی است. n تعداد ژنوم و x - ب

تعداد کروموزوم n تعداد کروموزوم های جنسی و x - ج

های غير جنسی است.

تعداد n تعداد کروموزوم های ژنوم پايه است و x - د

کروموزومها در سلولهای جنسی است.

-3 هستکها ...... غشاء بوده و از پروتيين و .....

تشکيل شده است.

DNA – الف- بدون

RNA – ب- بدون

DNA – ج- دارای

RNA – د- دارای

به B و آلل B دو برابر A -4 در صورتيکه اثر آلل

aabb مقدار 4 سانتيمتر ارتفاع را زياد کند و فرد

2 سانتيمتر باشد در نسل 14 برابر F حاصل از تلاقی aabb

AABB  نتيمتر سا 26 چه نسبتی از نتايج دارای ارتفاع

محصولات مرتبط

 

 

 

مشریان ما