.

برگزاری دوره های محاسبات کوانتومی به صورت کاملا عملی همراه با تدریس مباحث نظری شیمی محاسباتی

نرم افزار گوسین وگوس ویو:6جلسه 2ساعتی

نرم افزار اورکا وکم کرافت:6جلسه 2 ساعتی

نرم افزار ADF:چهار جلسه 2 ساعتی

خصوصی ،نیمه خصوصی و گروهی